More info | Plus d'info | Mais info

Aetobatus narinari (non Euphrasen, 1790)
Misapplied name for Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790)

  Original name :   
  Check ECoF :   
  Current accepted name :   
Yes
  Status :   
Misapplied name
  Status details :   
misapplied name, new combination
  Status ref. :   
  Etymology of generic noun :   
Greek, aetos = eagle + Greek, batis, batidos = a ray (Raja sp.) (Ref. 45335).
  Link to references :   
References using the name as accepted
  Link to other databases :