More info | Plus d'info | Mais info

Etrumeus teres (non DeKay, 1842)
Misapplied name for Etrumeus sadina (Mitchill, 1814)

  Original name :   
  Check ECoF :   
  Current accepted name :   
No
  Status :   
Misapplied name
  Status details :   
misapplied name, new combination
  Status ref. :   
  Link to references :   
References using the name as accepted
  Link to other databases :