More info | Plus d'info | Mais info

Tribolodon ezoe Okada
Synonym for Pseudaspius sachalinensis (Nikolskii, 1889)

  Original name :   
  Check ECoF :   
  Current accepted name :   
No
  Status :   
Synonym
  Status details :   
junior synonym, change in rank
  Status ref. :   
  Etymology of generic noun :   
Greek, tres, tria = three + Greek, ballo = to throw + Greek, odous = teeth
  Link to references :   
References using the name as accepted
  Link to other databases :