More info | Plus d'info | Mais info FishBase

References using Dalatias lichia
n=1
Ref No. Description Page
087029  Dhora, Dh.,2008 Fjalor i emrave të kafshëve të Shqipërisë (Emri shkencor - Shqip - Anglisht) / Dictionary of animal names of Albania (Scientific names - Albanian - English). Camaj - Pipa. Shkodër, Albania. pp. 288.
Back to Search
Back to Top
cfm script by eagbayani, 03.05.00 ,  php script by mortiz, 06.07.10 ,  last modified by mortiz, 10:35 AM 06.07.10