Cetorhinus maximus, Basking shark : fisheries
This page is sponsored by
FishBase Consortium Member

Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)

Basking shark
Add your observation in Fish Watcher
Native range | All suitable habitat | Point map | Year 2100
This map was computer-generated and has not yet been reviewed.
Cetorhinus maximus   AquaMaps   Data sources: GBIF OBIS
Upload your photos and videos
Pictures | Videos | Stamps, Coins Misc. | Google image
Image of Cetorhinus maximus (Basking shark)
Cetorhinus maximus
Picture by Murch, A.

Classification / Names ชื่อสามัญ | ชื่อพ้อง | Catalog of Fishes(สกุล, ชนิด) | ITIS | CoL | WoRMS | Cloffa

sub class Elasmobranchii (ฉลามและกระเบน) (sharks and rays) > Lamniformes (Mackerel sharks) > Cetorhinidae (Basking sharks)
Etymology: Cetorhinus: Greek, ketos = a marine monster, whale + Greek, rhinos = nose (Ref. 45335);  maximus: After Selache Cuvier, 1816, a synonym for Cetorhinus Blainville, 1816.

Environment: milieu / climate zone / depth range / distribution range นิเวศวิทยา

; เกี่ยวกับทะเล,น้ำเค็ม; สัตว์น้ำที่อาศัยและอพยพภายในทะเลเท่านั้น (Ref. 51243); ระดับความลึก - 2000 m (Ref. 26346), usually - m (Ref. 55197).   Temperate; 6°C - 24°C (Ref. 88171); 75°N - 58°S, 111°E - 42°E (Ref. 84930)

การแพร่กระจาย ประเทศต่างๆ | พื้นที่จำแนกตาม FAO | ระบบนิเวศหลายระบบ | การปรากฏขึ้น,การเกิดขึ้น,พบ | Point map | การแนะนำ | Faunafri

Cosmopolitan, frequent in cold to warm temperate waters; rare in equatorial waters (Ref. 48844). Highly migratory species, Annex I of the 1982 Convention on the Law of the Sea (Ref. 26139). At risk of extinction by overfishing because of low to very low productivity (Ref. 36717). Appendix II (Mediterranean) of the Bern Convention (2002). Appendix I and II of the Bonn Convention (2009). International trade restricted (CITES Appendix II, since 28.5.2003).

Length at first maturity / ขนาด / น้ำหนัก / Age

Maturity: Lm ?, range 500 - 1000 cm
Max length : 1,520 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 247); 980.0 cm TL (female); common length : 700 cm TL เพศผู้/กระเทย; (Ref. 6077); น้ำหนักสูงสุดที่มีการรายงาน: 4.0 t (Ref. 4645)

Short description สัณฐานวิทยา | ความยาวต่างๆ

เงี่ยงครีบหลัง (รวม): 0; ก้านครีบอ่อนที่หาง (รวม): 0; เงี่ยงครีบก้น 0; ก้านครีบอ่อนที่ก้น: 0. Distinguished from all other sharks by the enormous gill slits practically encircling the head; dermal denticle gill rakers; pointed snout; huge, sub terminal mouth with minute hooked teeth; caudal peduncle with strong lateral keels, and lunate caudal fin. Body covered with placoid scales. Blackish to grey-brown, grey, or blue-grey, often with irregular white blotches under the head and abdomen (Ref. 43278). Also Ref. 309, 5983.

ชีววิทยา     ภาคผนวก (เช่น epibenthic)

The second largest shark, reportedly reaching 1,220-1,520 cm TL (Ref. 247). Thought to live up to 50 years (Ref. 9030, 89083). Semi-oceanic or oceanic species, highly migratory (Ref. 43278). Found on continental and insular shelves, offshore and often close to land, just off the surf zone; enters enclosed bays (Ref. 247). Coastal-pelagic at 1 meter to unknown depths, probably epipelagic (Ref. 58302). Occurs singly, in pairs or groups of 3 or more, or in huge schools (group of up to 100 individuals has been reported) (Ref. 6871, 43278). Prefers water temperature between 8-16 °C (Ref. 88171). Makes extensive horizontal and vertical movements along the continental shelf and shelf edge to utilize productive feeding areas (Ref. 50200). During the summer months, it is found near the surface of boreal to warm-temperate areas (Ref. 43278) feeding on zooplankton by filtering (Ref. 88781). Found in deeper waters during winter (Ref. 6871, 50200, 58302). Undertakes long transoceanic migrations (e.g. from the British Isles to Newfoundland, Canada (Ref. 88824)) and moves between the northern and southern hemisphere in tropical mesopelagic water (Ref. 88825). These migrations have been found to cover distances of over 9,000 km. May form segregations by size or sex (Ref. 88171). Ovoviviparous (Ref. 50449). Regarded as ordinarily harmless and inoffensive but potentially dangerous if attacked (particularly when harpooned) (Ref. 247). In Bay of Fundy, Canada parasitic lampreys have been found attached to the back of basking sharks and sucking their blood (Ref. 83375). Utilized fresh, frozen and dried, or salted (Ref. 9987). Also valued for its liver for oil, fins for soup, hide for leather and carcass for fishmeal (Ref. 247). May be a potential source of anti-carcinoma drugs (Ref. 6034, 6035). Used in Chinese medicine (Ref. 12166). Threatened due to bycatch fisheries (Ref. 83294).

Life cycle and mating behavior วัยเจริญพันธุ์ | การสืบพันธุ์ | การวางไข่ | เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่) | ความดกของไข่ | ตัวอ่อน

Distinct pairing with embrace (Ref. 205). Courtship behaviour patterns associated with elasmobranch reproduction were documented from an aerial observation which include 'parallel swimming', 'pectoral biting', 'nudging', and 'male on top of female'. Other mating behaviours particular to this species from the same aerial observation include nose-to-tail following; flank approach; close approach involving rostral contact or proximity with the gill, pectoral fin, vent, and dorsum; and echelon swimming (Ref. 37026). Exhibit ovoviparity (aplacental viviparity), with embryos feeding on other ova produced by the mother (oophagy) after the yolk sac is absorbed (Ref. 50449). Estimated gestation period 12-36 months (Ref. 247, 1765, 9030, 88829); TL at birth estimated between 150-200 cm; mating thought to take place during early summer; a female giving birth to young captured in August in Norwegian waters (Ref. 5983). Over a study period of 5 years, courtship-like behaviour was observed off southwest England between May and July, always in surface waters along thermal fronts; because actual mating was not observed, this may occur in deeper water (Ref. 88831). A one-year resting period between pregnancies is thought to occur, resulting in a 2-4 year interval between litters (Ref. 9030, 1765, 88829). Only one pregnant female has been observed giving birth to a litter of 6 pups (Ref. 88830).

Main reference Upload your references | อ้างอิง | ผู้ประสานงาน : Compagno, Leonard J.V. | ผู้ร่วมมือ

Compagno, L.J.V., 1984. FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Part 1 - Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fish. Synop. 125(4/1):1-249. Rome, FAO. (Ref. 247)

IUCN Red List Status (Ref. 124695)

  Endangered (EN) (A2bd); Date assessed: 07 November 2018

CITES


Threat to humans

  Traumatogenic (Ref. 247)

Human uses

การประมง: การค้า
FAO - การประมง: landings, species profile; Publication: search | FIRMS - Stock assessments | FishSource | ทะเลรอบๆเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ
ชื่อพ้อง
กลไกการเผาผลาญพลังงาน
ผู้ล่า
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประชากร และสิ่งแวดล้อม
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
การวางไข่
การรวมกลุ่มวางไข่
ความดกของไข่
เซลสืบพันธ์ของเพศเมีย(ไข่)
Egg development
Age/Size
การเจริญเติบโต
Length-weight
Length-length
Length-frequencies
ความยาวต่างๆ
สัณฐานวิทยา
ตัวอ่อน
พลวัตของสัตว์น้ำวัยอ่อน
การทดแทนที่
อุดมสมบรูณ์
BRUVS
อ้างอิง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สายพันธุ์
พันธุศาสตร์
ความถี่ของคู่ยีน
อัตราพันธุกรรม
โรค
การแปรรูป
Nutrients
Mass conversion
ผู้ร่วมมือ
รูปภาพหลายรูป
Stamps, Coins Misc.
เสียง
ปลามีพิษ เช่น ปลาปักเป้า
ความเร็ว
รูปแบบการว่ายน้ำ
พื้นที่เหงือก
Otoliths
สมอง
วิสัยทัศน์

เครื่องมือ

Special reports

Download XML

แหล่งที่มาจากอินเตอร์เน็ต

Estimates based on models

Preferred temperature (Ref. 115969): 5.4 - 22.7, mean 11.4 °C (based on 10877 cells).
Phylogenetic diversity index (Ref. 82805):  PD50 = 1.5000   [Uniqueness, from 0.5 = low to 2.0 = high].
Bayesian length-weight: a=0.00389 (0.00180 - 0.00842), b=3.12 (2.94 - 3.30), in cm total length, based on all LWR estimates for this body shape (Ref. 93245).
ระดับชั้นอาหาร (Ref. 69278):  3.2   ±0.3 se; based on diet studies.
Generation time: 17.7 ( na - na) years. Estimated as median ln(3)/K based on 1 growth studies.
ความสามารถในการกลับคืนสู่ปกติ (Ref. 120179):  ต่ำมาก, เวลาต่ำสุดที่จะทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าใช้เวลามากกว่า 14 ปี (Fec=1-2; Musick et al. 2000 (Ref. 36717)).
Prior r = 0.07, 95% CL = 0.03 - 0.26, Based on 2 stock assessments.
Vulnerability (Ref. 59153):  Very high vulnerability (86 of 100) .
Price category (Ref. 80766):   Low.
Nutrients (Ref. 124155):  Calcium = 2.76 [0.33, 10.60] mg/100g ; Iron = 0.222 [0.054, 0.638] mg/100g ; Protein = 19.2 [16.5, 21.7] % ; Omega3 = 0.3 [0.1, 0.8] g/100g ; Selenium = 26.2 [7.8, 96.5] μg/100g ; VitaminA = 1.78 [0.47, 7.81] μg/100g ; Zinc = 0.228 [0.106, 0.518] mg/100g (wet weight);