Stock of Cyprinus carpio   Linnaeus, 1758

Common carp

Sự phân bố
Asia: Kursk strain (mirror carp) of Russian race. | Các nước

Thêm thông tin

Các nước
Thức ăn
Tên thường gặp
Chín muồi sinh dục
Đẻ trứng
Sự sinh sản
Age/Size
Sự sinh trưởng
Length-weight
Bổ xung

Note: not all available information may have been assigned to this stock. Visit the information for the species to find such records.